projektová dokumentace

konzultační činnost

ve vodním hospodářství

Od roku 2011 jsme autorizováni v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Specializujeme se na zhotovení projektové dokumentace vodohospodářských staveb a konzultační činnost

Zpracování projektové dokumentace vodohospodářských staveb

Máme zkušenosti se zpracováním všech stupňů projektové dokumentace vodohospodářských staveb. Zároveň jsme schopni zajistit kompletní projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy.

Simulační modely vodovodních a stokových sítí

Kompletní projednání projektové dokumentace všech stupňů s dotčenými orgány místní správy. Vyřízení žádosti o stavební povolení, územní řízení. Zajištění kolaudace stavby. Vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby a výběr zhotovitele. Stavební dozor investora či autorský dozor na probíhajících projektech.

Projednání projektové dokumentace s orgány místní správy

Zpracování studie a posouzení stávajících vodovodních a stokových sítí počítačovým modelem. Zpracování simulačního modelu proudění v korytě, včetně zakreslení zátopové zóny v závislosti na průtoku. Vhodný podklad pro návrh protipovodňových opatření v závislosti na možné ploše zátopy.

Letecké snímkování vodohospodářských staveb

Jsme schopni zajistit letecké snímkování nejenom vodohospodářských staveb. Vysoká kvalita videa (4K) a snímků.

Zpracování projektové dokumentace:

  • vodovodů (projekty nových vodovodních řadů, přivaděčů, přeložek, rekonstrukcí, návrh funkčních objektů na síti)
  • kanalizací (projekty nových kanalizačních stok, rekonstrukce stávajících, návrh funkčních objektů na síti, čerpacích stanic)
  • přípojek vody, kanalizace a plynu (zpracování dokumentace pro přípojky vody, kanalizace a plynu, včetně projednání)
  • malých čistíren odpadních vod
  • úprav toků a břehů (projektová dokumentace břehových úprav toků, návrh sanací břehů, revitalizace potoků)
  • protierozních opatření
  • malých vodních nádrží (zpracování projektové dokumentace malých vodních nádrží a manipulačních řádů)
  • nakládání s dešťovou vodou (zasakování, využití dešťové vody)